OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Internetový obchod nabytekdibelka.cz (dále jen "internetový obchod")

1.1.1. Internetový obchod je provozován firmou  Jiří Dibelka-interiery,

         Fialková 1337, 286 01 Čáslav, IČ 414 32 754,

         Evidované u Živnostenského úřadu v Čáslavi č.j. 545/92/2, (dále jen provozovatel)

1.1.2. Kontaktní údaje Provozovatele:

 • adresa pro doručování: Jiří Dibelka, Fialková 1337, 286 01 Čáslav
 • elektronická adresa: obchod@nabytekdibelka.cz
 • telefon:    608 844 338 
 • Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 73851033 / 0300

1.1.3. Internetový obchod je určen k prodeji nábytku a doplňků pro kancelářské i bytové interiéry.

 

1.2.    Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy.

1.2.2. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

 

1.3.   Definice a výklad pojmů

1.3.1. kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím;

1.3.2. obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy;

1.3.3. internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a kupujícím

1.3.4. zboží - movité věci příp. služby s nimi spojené, prodávané prostřednictvím internetového obchodu;

 

2.   NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA , UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Nabídka zboží

2.1.1. Nabídka zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu v sekci e-shop, přičemž Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost uvedeného zboží. Není-li zboží okamžitě dostupné, sdělí Provozovatel tuto skutečnost kupujícímu včetně náhradního termínu dodání; kupující má v takovém případě právo stornovat svou objednávku (odstoupit od kupní smlouvy).

2.1.2. Po kliknutí na zboží uvedené v internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, cena, fotografie možnosti výběru barevného provedení (upozorňujeme Vás, že zobrazované barvy se mohou lišit dle konkrétního vyladění monitoru); kupující má možnost zaslat dotaz týkající se konkrétního zboží.

2.2. Objednávka zboží

2.2.1. V případě zájmu o nabízené zboží je kupující prostřednictvím kliknutí uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.

2.2.2. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vždy všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží; ceny zboží se zobrazují včetně DPH. Lze také přiobjednat montáž za 10% z ceny zboží (minimálně však 500,- Kč) - bude vždy upřesněno následným e-mailem.

2.2.3. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko "koupit" se považuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Potvrzení objednávky a vznik kupní smlouvy

2.3.1. Provozovatel je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky.

2.3.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká až v momentě závazného potvrzení objednávky prodávajícím. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generovaná zpráva o přijetí objednávky do systému prodávajícího. Závazné potvrzení objednávky může být prodávajícím provedeno emailem, písemně, telefonicky nebo dodáním zboží.

V případech vysoké cena zboží, velkého množství produktů, zakázkové výroby, exkluzivního nebo běžně neprodávaného zboží si dodavatel vyhrazuje právo podmínit dodávku (plnění) úhradou finanční zálohy ve výši 50-100% z celkové hodnoty objednaného zboží. Zároveň si vyhrazuje právo na stanovení lhůty pro úhradu takovéto zálohy. Záloha slouží k pokrytí nákladů na pořízení zboží, zajištění objednávky v případě odstoupení od objednávky a může být použita ke krytí nákladů, ztrát a škod způsobených odstoupením od objednávky.

2.4. Volba zákona

2.4.1. Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.), ledaže je kupující spotřebitelem dle ust. § 52 odst. 3 občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.).

2.4.2. Je-li kupující spotřebitelem dle ust. § 52 odst. 3 občanského zákoníku, řídí se kupní smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.4.3. Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určité ustanovení použije pouze pro kupujícího - spotřebitele nebo naopak pro kupujícího - podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na kupní smlouvy bez ohledu na to, v režimu kterého zákona byly uzavřeny.

2.5. Práva a povinnosti z kupní smlouvy, platební podmínky

2.5.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen kupní cenu uhradit.

2.5.2. Způsob úhrady kupní ceny a s tím související způsob dodání

 • dobírkou - kurýrní služba doručí zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Kupující platí za zboží při jeho převzetí;
 • převodem na účet - kupující bude informován písemně o stavu objednávky a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet Provozovatele. Po připsání částky na účet Provozovatele bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce;
 • v hotovosti - platba probíhá v sídle nebo provozovně Provozovatele při převzetí zboží (čl. 2.6.);

2.6. Osobní odběr

2.6.1. Uvede-li kupující v objednávce, že má zájem o osobní odběr v sídle Provozovatele, je kupní smlouva uzavřena teprve odevzdáním zboží kupujícímu; shora uvedené ustanovení 2.3. Obchodních podmínek se neužijí a potvrzení objednávky zaslané Provozovatelem je pouhým potvrzením doručení.

2.6.2. Provozovatel doručí kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu zprávu, jakmile bude mít objednané zboží k dispozici. Ve zprávě sdělí kupujícímu též provozní dobu, lhůtu k převzetí zboží a případné další údaje. Uvedené skutečnosti může sdělit též telefonicky.

2.6.3. Uvede-li kupující v objednávce, že má zájem o osobní odběr, není povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží ve stanovené lhůtě 21 dnů, je Provozovatel oprávněn je prodat jinému zájemci. Není-li lhůta stanovena, je Provozovatel oprávněn prodat zboží, pokud je kupující nepřevezme a neuhradí do 30 dnů ode dne, kdy mu Provozovatel oznámí dostupnost zboží.

2.6.4. Je-li kupní smlouva uzavřená při osobním odběru v provozovně Provozovatele, nemá kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu dle čl. 3.1.1 Obchodních podmínek.

3.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem - o odstoupení od kupní smlouvy musí být vždy druhá strana vždy informována a to dopisem nebo e-mailem.

3.1.1. Kupující - spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, ale to pouze v případě, že si nemohl zboží prohlédnout při jeho osobním odběru nebo nejedná-li se o zboží vyrobené "na jeho zakázku", např. židle, či sedací souprava v konkrétním potahu, namořený nábytek do určitého odstínu apod. V případě vrácení je pak povinen zboží dovézt nebo zaslat v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Provozovatele.

3.1.2. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

3.1.3. Kupující však není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud:

 • původní (originální) obal zboží je poškozen nebo zničen;
 • zboží bylo po jeho dodání kupujícímu opakovaně používáno;
 • zboží bylo poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím;
 • zboží není kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.);
 • ke zboží nebyl přiložen originální doklad o koupi.
 • jedná-li se o zboží vyrobené atypem nebo na zakázku výběrem konkrétní barvy nebo rozměru;

 

3.1.4. Odstoupí-li kupující oprávněně, je Provozovatel povinen vrátit kupní cenu (finanční částku uhrazenou kupujícím za zboží) kupujícímu bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dní po doručení navráceného zboží. Při vrácení kupní ceny složenkou bude kupní cena snížena o náklady na odeslání složenky. Dále bude částka vrácená jako kupní cena snížena o prokazatelné náklady Provozovatele související s dodáním zboží kupujícímu, jeho opětovné balení a případné další náklady bezprostředně související s možností opětovného prodeje vráceného zboží.

3.1.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v rozporu s čl. 3.1.3. Obchodních podmínek, popř. zašle-li zboží neoprávněně zpět Provozovateli, oznámí mu Provozovatel, že platnost odstoupení neuznal a zašle zboží zpět na náklady kupujícího, popř. je uskladní na náklady kupujícího; pro tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 516 a násl. obchodního zákoníku o smlouvě o uložení věci.

3.1.6. Na kupní smlouvu uzavřenou při osobním odběru v provozovně Provozovatele (čl. 2.6) se shora uvedená ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem nepoužijí; kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při osobním odběru za podmínek uvedených v občanském zákoníku (§ 588 a násl. a § 612 a násl. občanského zákoníku).

3.1.7. Zboží je nutno vracet osobně na adrese Provozovatele popř. zasláním poštou jako běžnou zásilku. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Provozovatelem vyzvedávány. Zboží musí být neporušeno a v původním obalu.

3.2. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem

3.2.1. Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 261 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.

3.2.2. Kupující - podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním zboží delším 30 dnů.

3.2.3. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

3.2.4. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit kupujícímu kupní cenu; čl. 3.1.4. a 3.1.7. se použije přiměřeně.

3. 3.3. Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem

3.3.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává nebo nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.

3.3.2. Provozovatel i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

3.3.3. Nastane-li situace popsaná shora v tomto čl. 3.3. Obchodních podmínek, je Provozovatel povinen neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodávky zboží, popř. navrhnout kupujícímu změnu ceny zboží nebo nákladů na přepravu. Pokud již kupující uhradil část nebo celou kupní cenu, je prodávající povinen převést tuto částku kupujícímu na jeho účet a to v nekratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

3.3.4. Ustanovení čl. 3.3. se použije bez ohledu na to, je-li kupující spotřebitelem nebo nikoliv.

4. DODÁVKA ZBOŽÍ

4.1. Termín dodání

4.1.1. Termín dodání činí 3 - 21 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Termín dodání je uveden u zboží, v detailním zobrazení eshopu, popř. upřesněném individuálně s provozovatelem.

4.1.2. V případě osobního odběru platí ustanovení čl. 2.6. Obchodních podmínek. Dále si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že téměř žádný z výrobců nábytku v období od poloviny listopadu do poloviny ledna dalšího roku nezvládá dodávky v termínech, které dodržuje během roku a které jsou uvedeny u každého ks zboží. Je pro nás technicky nemožné tyto termíny opravovat, ale vždy při objednávce potvrdíme skutečný termín dodání, popř. Vám odpovíme na mailový dotaz k dodací lhůtě po prověření konkrétního zboží ve výrobě. Omlouváme se, ale toto zdržení nejsme schopni ovlivnit.

4.2. Způsob dodání a náklady přepravy

4.2.1. Místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce

4.2.2. Cena za dopravu:
při nákupu nad 1.500,- Kč bez DPH - ZDARMA,

při nákupu do   1.499,- Kč bez DPH - 200,- Kč

Dopravu zboží na adresu dodání zajišťuje prodávající na území celé České republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo volby dopravy zboží je-li realizována na jeho náklady.

Není-li způsob dopravy v objednávce specifikován, rozhodne o něm prodávající bez předchozí konzultace s kupujícím.

Dodáním zboží je myšleno dovoz a vynesení zboží za první uzamykatelné dveře v termínech určených dodavatelem.

4.3. Přechod nebezpečí škody na zboží

4.3.1. Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy Provozovatel předal zboží dopravci.

4.4. Prohlídka zboží kupujícím

4.4.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.

4.4.2. Ustanovení čl. 4. se použije bez ohledu na to, je-li kupující spotřebitelem nebo nikoliv.

 

5. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

5.1. Záruční podmínky pro kupující - spotřebitele

5.1.1. Záruční doba činí 24 měsíců, ledaže zákon stanoví pro určité druhy zboží jinou délku záruční doby. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi zboží (faktury) vydaného Provozovatelem.

5.1.2. Provozovatel není povinen vydávat samostatné záruční listy - postačuje, dodá-li kupujícímu doklad o koupi zboží (fakturu).

5.1.3. Záruka zaniká

 • uplynutím záruční doby,
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,
 • neodbornou instalací nebo jiným uvedením do provozu, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží uvedené v dokumentaci, ledaže by pokyny v návodu k montáži a užívání byly nesprávné.

 

5.1.4. Záruka se nevztahuje

 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,
 • na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží,
 • na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti.

 

5.1.5. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

5.1.6. Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží. V případě nepřesných údajů uvedených u zakoupeného zboží na internetových stránkách Provozovatele, které se liší podstatným způsobem od skutečných vlastností zboží, se přiměřeně použijí ustanovení o shodě s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.

5.2. Záruka za jakost pro kupující - podnikatele

5.2.1. Provozovatel poskytuje kupujícímu - podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor zboží; záruka začíná běžet ode dne uvedeném výrobcem popř. dostributorem. Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem.

5.2.2. Na dotaz kupujícího sdělí délku záruční doby Provozovatel ještě před objednávkou zboží.

5.2.3. Ustanovení čl. 5.1.3 a 5.1.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně. Další výluky či omezení záruky jsou možné pouze tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.3. Reklamace

5.3.1. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (zpravidla uvedené v záručním listě), popř. provozovna Provozovatele uvedená v čl. 1.1.1 Obchodních podmínek. Není-li ke zboží vydán samostatný záruční list, je místem uplatnění reklamace vždy sídlo Provozovatele.

5.3.2. Kupující reklamuje (uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady) buď osobně předáním zboží v místě uplatnění reklamace (čl. 5.3.1) nebo zasláním zboží do místa plnění spolu s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady a doklady o koupi zboží (faktura), popř. též záručním listem. Nedodá-li kupující kompletní dokumentaci popř. popis vady, nepočíná běh lhůty k odstranění vady.

5.3.3. Kupující - spotřebitel má právo na vyřízení reklamace ve lhůtě dle právních předpisů - nejdéle však 4 týdny od písemného ohlášení.

5.3.4. Autorizovaný servis popř. Provozovatel jsou povinni dodat kupujícímu - spotřebiteli spolu se zbožím potvrzení o tom, kdy a jaké právo bylo v rámci reklamace uplatněno, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Kupující je povinen uchovat si potvrzení pro případ případných dalších reklamací.

5.3.5. V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno, ledaže by si kupující - spotřebitel při reklamaci vymínil, že chce v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení autorizovaného servisu.

5.3.6. Kupující - podnikatel má v případě zjištění neodstranitelné vady zboží právo na jeho výměnu.

5.3.7. V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), vzniká autorizovanému servisu popř. Provozovateli nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti s lokalizací vady, dohledáním potřebných údajů, testováním a přepravou neoprávněně reklamovaného zboží. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu Provozovatele uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis popř. Provozovatel právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku.

5.3.8. Autorizovaný servis popř. Provozovatel po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

5.3.9. V případě, že u dodaného zboží chybí příslušenství či dokumentace, má kupující nárok na jejich dodatečné zaslání; Provozovatel je povinen dodat chybějící příslušenství či zboží v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů), jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Chybějící záruční list však nemusí představovat neúplnou dodávku (viz. čl. 5.1.2.)

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislostí s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

7.2. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozu internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

7.3. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.

7.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

7.5. Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění

V Čáslavi 30.11.2016.